Statut

Tekst jednolity statutu Klubu Sportowego „NAREW” – Zambski Kościelne przyjęty przez Zebranie Założycielskie w dniu 21 maja 2005 r
S T A T U T
Klubu Sportowego „NAREW” – ZAMBSKI KOŚCIELNE

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy „Narew” – Zambski Kościelne, zwane dalej Klubem.
§ 2
Terenem działania jest gmina Obryte i sąsiednie gminy powiatu pułtuskiego.
§ 3
Siedzibą Klubu jest wieś Zambski Kościelne ul. Miła 20 07-215 Obryte.
§ 4
Klub jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.
§ 5
Klub działa zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104 z 1989r, Dz. U. nr 1, poz. 86 z 1990r oraz Dz. U. nr 27, poz. 118 z 1996r), Ustawą z dnia 18 stycznia 1996r o kulturze fizycznej ( Dz. U. nr 25, poz. 113 z 1996r z późn. zmianami) oraz niniejszym Statutem.
§ 6
Klub posiada znak klubowy oraz używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 7
Klub opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników.
§ 8
Klub może być członkiem innych organizacji i związków sportowych.
Rozdział II
Cele i środki działania
§ 9
Celem Klubu jest upowszechnianie, popularyzowanie i rozwój sportu w środowisku młodzieży wiejskiej.
§ 10
Klub realizuje swoje cele poprzez:
Prowadzenie i organizowanie szkolenia zawodników.
Pozyskiwanie sympatyków i działaczy społecznych do organizacji przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych.
Organizowanie zawodów sportowych i rekreacyjnych.
Udział w systemie współzawodnictwa sportowego.
Czuwanie nad należytym poziomem etycznym zawodników.
Szkolenie społecznych organizatorów sportu i rekreacji.
Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.
Tworzenie i modernizowanie własnej bazy sportowej.
Rozdział III
Członkowie Klubu – ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkowie Klubu dzielą się na:
Zwyczajnych.
Wspierających.
Honorowych.
§ 12
Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba fizyczna pełnoletnia, która złoży pisemną deklarację członkowską.
Osoby niepełnoletnie mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Klubu bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, które zgłasza chęć udzielenia Klubowi pomocy.
Członkiem honorowym może być wyłącznie osoba fizyczna. Godność członka honorowego nadaje Zarząd osobom, które wniosły szczególne zasługi dla rozwoju Klubu.
§ 13
Członkowie zwyczajni zobowiązani są:
Realizować cele statutowe Klubu.
Przestrzegać postanowień Statutu Klubu jak również uchwał podjętych przez jego organy.
Terminowo opłacać składki.
§ 14
Członkowie zwyczajni mają prawo:
Uczestniczenia w zebraniach Klubu, wybierać i być wybieranym do władz Klubu, posiadać głos stanowiący.
Zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Klubu oraz oceniać ich działalność.
Korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu sportowego będącego własnością Klubu oraz innych udogodnień jakie stwarza Klub swoim członkom.
Reprezentowania barw Klubu w zawodach i imprezach sportowych oraz noszenia odznaki Klubowej.
§ 15
Członkowie wspierający mają wszelkie prawa członków zwyczajnych oprócz czynnego prawa wyborczego (nie mogą głosować, ale mogą być wybierani).
Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków wspierających z wyjątkiem biernego prawa wyborczego (nie mogą być wybierani).
§ 16
Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
Śmierci.
Wystąpienia z Klubu na piśmie po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych.
Wykluczenia z Klubu decyzją Zarządu Klubu w przypadku:
a) działania na szkodę Klubu,
b) nie przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i przepisów,
c) nie opłacania składek członkowskich,
d) rozwiązania się Klubu
Rozdział IV
Władze Klubu
§ 17
Władzami Klubu są:
Walne Zebranie.
Zarząd Klubu.
Komisja Rewizyjna.
§ 18
Kadencja władz wybieralnych Klubu trwa 4 lata.
§ 19
Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie, które zwoływane jest przez Zarząd Klubu w trybie zwyczajnym raz do roku lub nadzwyczajnym w zależności od potrzeb.
§ 20
Walne Zebranie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach Klubu a w szczególności:
Planów działalności Klubu.
Sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu.
Udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Wyboru Prezesa Klubu, Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej.
Zmian w Statucie.
Odwołań od decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia bądź zawieszenia w prawach członka Klubu.
Rozwiązania się Klubu.
Ustalania wysokości składki członkowskiej.
§ 21
Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków.
§ 22
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
§ 23
Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/3 ogółu członków Klubu.
§ 24
Zarząd Klubu jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym w ciągu 30 dni od chwili otrzymania wniosku. Przedmiotem jego obrad mogą być tylko sprawy dla których zostało zwołane.
§ 25
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków Klubu na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
§ 26
W Walnym Zebraniu biorą udział:
1. Członkowie zwyczajni, wspierający, honorowi – z głosem stanowiącym.
2. Zaproszeni goście – z głosem doradczym.
§ 27
Wybór władz Klubu odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania.
§ 28
Zarząd Klubu składa się z 3-5 osób w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
§ 29
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
Reprezentowanie i kierowanie działalnością Klubu.
Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
Sprawowanie zarządu majątkiem Klubu.
Uchwalanie planów działania i planów finansowych Klubu.
Realizacja zaleceń organów nadrzędnych.
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Klubu.
Podejmowanie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu.
§ 30
Zarząd ma prawo dokooptować nowych członków na, nie więcej jednak niż 1/3 ogólnej liczby członków wybranych przez Walne Zebranie.
§ 31
1. W posiedzeniach Zarządu biorą udział jego członkowie z głosem stanowiącym.
2.W posiedzeniach zarządu może uczestniczyć przedstawiciel Komisji Rewizyjnej
oraz inne zaproszone osoby z głosami doradczymi.
§ 32
Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego posiedzenia.
§ 33
Posiedzenia Zarządu Klubu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Posiedzenia i uchwały Zarządu są protokołowane.
§ 34
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym Przewodniczącego.
§ 35
Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
Czuwanie nad całokształtem działalności Klubu i pracami Zarządu.
Kontrolowanie działalności statutowej, finansowej Klubu.
Badanie okresowych sprawozdań i bilansów.
Żądanie wyjaśnień i występowanie z ocenami, wnioskami i zaleceniami wynikającymi z kontroli.
Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
§ 36
Komisja Rewizyjna może dokooptować do 1/3 swojego składu członków wybranych PRZEZ Walne Zebranie.
Rozdział V
Majątek Klubu
§ 37
Majątek Klubu mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 38
Na fundusze Klubu składają się:
Składki członkowskie.
Darowizny, zapisy.
Dotacje i subwencje.
Inne wpływy.
§ 39
Do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu są upoważnieni dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
§ 40
Do aktu nabycia, pozbycia się lub obciążenia majątku ruchomego i nieruchomego wymagana jest uchwała Walnego Zebrania.
§ 41
Zakres i zasady działalności finansowej Klubu regulują obowiązujące ogólne przepisy i regulaminy wewnętrzne.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 42
Zmiana Statutu lub rozwiązanie się Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
§ 43
Uchwała o zmianie Statutu wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną zgodnie z trybem przewidzianym dla rejestracji stowarzyszeń.
§ 44
Uchwała o rozwiązaniu Klubu winna wyznaczyć likwidatorów, określić sposób likwidacji i cele na jakie przeznaczony zostanie majątek Klubu.
Likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru stowarzyszeń sportowych.